Privacy-beleid

Privacy Kennisgeving voor de Ketnet-website en -applicatie 

Laatste versie: 15 mei 2016.

De Ketnet-site en -applicatie worden beheerd door VRT NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel.  Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Ketnet-site en -applicatie en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op bovenstaand adres of bij de redactie van Ketnet op het e-mailadres webmaster@Ketnet.be.


1. beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Ketnet vindt de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk.  Met deze kennisgeving willen we je informeren over het beleid van Ketnet aangaande de verwerking van persoonsgegevens die je via de Ketnet-website en/of -applicatie verstrekt.

Wanneer je de Ketnet-site en/of -applicatie bezoekt louter om informatie te vinden over Ketnet, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op de Ketnet-site en:of -applicatie voorkomen, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt.
Pas wanneer je wilt deelnemen aan wedstrijden of je wilt je registreren voor de ontvangst van bepaalde diensten of producten (zoals o.m. de ontvangst van onze Karrewiet-nieuwsbrief, het inschrijven op events of studio-opnames of deelname aan programma’s) kan Ketnet jou vragen om bepaalde persoonsgegevens (zoals jouw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum en/of telefoonnummer) mee te delen.

Binnen de Ketnet online omgeving is het mogelijk om hetzij een Ketprofiel hetzij een King Size  Ketprofiel aan te maken.  Enkel met dit laatste profiel kan je deelnemen aan alle mogelijkheden aangeboden onder de Ketnet online omgeving.
Dankzij het  Ketprofiel is het voor jou mogelijk om fan te worden van iets, iets leuk te vinden, foto’s en video’s op te laden, je profiel aan te passen en reacties te plaatsen op redactionele content.  Het King Size  Ketprofiel biedt jou daarenboven de mogelijkheid om vrienden toe te voegen aan jouw profiel, berichtjes te delen met je vrienden, foto’s en video’s van vrienden te bekijken en highscores te delen met je vrienden. Je vrienden krijgen zicht op jouw fanblad (aan te vinken favoriete programma’s en thema’s), jouw interessen (thema’s) en jouw persoonlijke voorkeuren (lievelingskleur, lievelingsdier, lievelingsmuziek, wat je het allerlekkerste vindt, favoriete vakantieland, leukste sport, lievelingsvak op school, favoriete wrapper, wat je later wilt worden en jouw grootste wens ) maar hebben geen inzage in de door Ketnet opgevraagde persoonsgegevens zoals hierna vermeld. 

Wil je een  Ketprofiel aanmaken, dan wordende hierna volgende persoonsgegevens opgevraagd: gebruikersnaam, voornaam, naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres van één van je ouders , en indien gewenst een afbeelding.  Ketnet vraagt of je beschikt over de toestemming van één van je ouders om dit profiel aan te maken en voor de ontvangst van de Ketnet nieuwsbrief.

Ketnet zal jouw ouders  per e-mail verwittigen dat je een Ketprofiel hebt aangemaakt en zal jouw ouders de vraag stellen of zij ermee akkoord gaan dat jij eventueel in de toekomst overstapt naar een King Size  Ketprofiel. Ketnet deelt jouw ouders mee dat de aanmaak van een  Ketprofiel hun akkoord veronderstelt met de gebruiksvoorwaarden en met huidige privacy disclaimer.

Wil je een King Size Ketprofiel aanmaken, dan wordt het e-mailadres van één van je ouders opgevraagd, om zijn/haar akkoord per kerende e-mail te verkrijgen alvorens dit profiel kan worden aangemaakt.  Aan jouw ouders zal ook worden gevraagd hun akkoord met de gebruiksvoorwaarden,met huidige privacydisclaimer en met een ontvangst van de Ketnet nieuwsbrief te willen bevestigen.  Na de aanmaak van een King Size Ketprofiel kan je er zelf voor kiezen om getagd te worden. Je ontvangt hiervoor van Ketnet een redactionele boodschap op jouw prikbord. Je kan ook te allen tijde op de daartoe gegeven toestemming terugkomen door de aangevinkte optie opnieuw uit te schakelen.

Zodra je beschikt over een (King Size)  Ketprofiel kan je geheel vrijblijvend extra informatie aan Ketnet meegeven zoals de naam van jouw school, jouw adres (straat, nummer, postcode en gemeente), jouw telefoonnummer of het telefoonnummer van jouw ouders.  Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de werking van Ketnet en worden niet met anderen gedeeld.

Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal Ketnet ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Je garandeert dat de gegevens die jij aan Ketnet meedeelt jou toebehoren, of althans dat jij de toestemming hebt om ze te gebruiken en aan Ketnet mee te delen. Ketnet kan jou de toegang tot de Ketnet-site en/of -applicatie of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer jij gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. Mocht je merken dat iemand zich voor jou voordoet en jouw afbeelding hiervoor heeft opgeladen, dan kan je je steeds richten tot de webmaster van Ketnet op webmaster@Ketnet.be. Ketnet zal jou vragen jouw identiteit te bewijzen.

Wil je berichtjes, items, reacties op content, opgeladen foto’s en videocontent met een gegronde rede als ongepast aanmerken, dan kan je dit zelf doen binnen de Ketnet online omgeving, dan wel je hiervoor richten tot de webmaster van Ketnet.  Als gegronde redenen kan je de hierna volgende velden aanvinken: vuile woorden, pesterijen, ik voel me hierdoor gepest, racisme, bevat persoonlijke gegevens, iets anders.  De redactie van Ketnet ontvangt van alle als ongepast aangevinkte content een geflagde lijst.  Deze content wordt automatisch verwijderd.   Ketnet kan eventueel na postmoderatie bepaalde van deze content terug online zetten. 

Telkens wanneer jouw afbeelding binnen de Ketnet online omgeving wordt getagd, verwittigt het systeem jou aan de hand van een e-mail. Je kan dan zelf de tagging online als ongepast aanvinken of je kan je hiervoor richten tot de webmaster van Ketnet. Zo kan je je akkoord weigeren met een bepaalde getagde afbeelding zonder dat je moet terugkomen op jouw gegeven toestemming om binnen de Ketnet online omgeving getagd te worden.

Vanzelfsprekend kan je jouw verzoek tot verwijdering van een volgens jou ongepast bericht, ongepaste foto, video en/of tagging richten tot die persoon die het bericht, de foto, de video heeft opgeladen op de Ketnet –site en/of -applicatie of jouw afbeelding binnen de Ketnet online omgeving heeft getagd.

Vriendjes kan je maken door in te gaan op vriendschapsverzoeken of zelf vriendschapsverzoeken te sturen.  Je kunt een persoon als vriend verwijderen zodra  je het niet meer prettig vindt om informatie met die persoon te delen.  Ga dan naar het profiel van die persoon en klik op de link “Verwijderen als vriend”. Bedenk je je nadien, dan kan je een nieuw vriendschapsverzoek sturen.


2. verwerking van persoonsgegevens

Ketnet verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Ketnet zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3).   Als Ketnet jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.   De meldingsplicht in hoofde van VRT en de voorafgaande toestemmingsvereiste bij doorgifte van persoonsgegevens aan andere ondernemingen gelden echter niet indien VRT persoonsgegevens verwerkt binnen de doeleinden opgegeven in deze Privacy Kennisgeving en voor de praktische uitwerking van deze doeleinden beroep doet op aanneming van dienstverleners.  De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste gelden in het bijzonder niet indien VRT bepaalde persoonsgegevens wenst door te geven aan de Federale Politie of aan Child Focus naar aanleiding van sociaal ongepast gedrag op de Ketnet-site waarbij de gebruiksvoorwaarden worden geschonden.   Ketnet kan ook steeds toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.

De persoonsgegevens die Ketnet verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.  Alleen bepaalde personen in dienst van Ketnet, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Ketnet een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens.  Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Back ups van op de Ketnet-site en/of applicatie verzamelde persoonsgegevens in de zin van artikel 3 van huidige Privacy Kennisgeving zijn uitsluitend toegankelijk voor redactieleden van Ketnet die beschikken over de nodige toegangsrechten.


3. doel van de verwerking en bewaartermijn

Ketnet verwerkt de persoonsgegevens om met jou in contact te treden, om jou de producten of diensten te kunnen leveren die jij hebt gevraagd of waarvoor jij je hebt geregistreerd, om jou te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Ketnet-evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor redactionele doeleinden. 

Zodra je beschikt over een (King Size) Ketprofiel of je hebt je geregistreerd voor de Karrewiet-nieuwsbrief buiten enig profiel om, kan je Ketnet steeds laten weten als je niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het Ketnet producten-en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via jouw persoonlijke profielpagina.

Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijk event, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke inhoud). Wanneer je je aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de Ketnet-site en/of -applicatie, kan Ketnet jouw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die jou ingeval van verwerking van jouw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt.

Ketnet kan steeds toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.

Behoudens het geval waarbij je zelf of via Ketnet bepaalde via de Ketnet-site en/of -applicatie prijsgegeven persoonsgegevens hebt verwijderd,  houdt Ketnet alle informatie die je op de Ketnet site en/of -applicatie hebt opgeladen bij gedurende een periode van 7 jaren te tellen vanaf de datum waarop je de informatie hebt opgeladen. 

Op elk moment kan je de persoonsgegevens die Ketnet over jou verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuur je een e-mail met als bijlage een kopie van jouw identiteitskaart naar webmaster@Ketnet.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Ketnet t.a.v. de webmaster.

Je kan ook ten alle tijde zelf jouw gegevens wijzigen of verwijderen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op jouw profielpagina en daar jouw gegevens zelf wijzigen of verwijderen. 

Je kan zelf jouw volledig profiel verwijderen op de Ketnet online omgeving of je kan je daarvoor richten tot de webmaster van Ketnet op de wijze hierboven vermeld.  Ook jouw ouders kunnen zich richten tot de webmaster van Ketnet indien naar hun oordeel jouw profiel om een gegronde rede dient te worden verwijderd.

Opgelet, het verwijderen van een Ketprofiel betekent dat je geen eigen pagina meer hebt op de Ketnet site, dat je geen nieuwsbrieven van Ketnet mag ontvangen, dat je niet meer kan meedoen aan alle wedstrijden.  Ketnet houdt echter een back up bij van jouw profiel gedurende een periode van 1 jaar te tellen vanaf het tijdstip  waarop jouw profiel werd verwijderd van de Ketnet site.


4. gebruik van cookies

Tijdens jouw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden.  Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst.  Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat je makkelijker kunt surfen omdat je je bijv. niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw jouw voorkeuren of paswoord moet ingeven.   

De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op jouw wensen en voorkeuren is afgestemd.
 
Voorts worden cookies gebruikt met het oog op het verzamelen van statistische informatie (page requests, visits, visitor, …).

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig in te stellen dat je een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt.  Bovendien kan je cookies op iedere ogenblik van jouw harde schijf verwijderen. Je kan ook cookies uitschakelen in je internetbrownser, hoewel sommige onderdelen van de Ketnet-site dan niet meer correct zullen werken. 


5. Update van deze privacyverklaring

Ketnet zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services of wijzigingen in de privacywetgeving. Wanneer Ketnet wijzigingen aanbrengt in deze verklaring, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast

 

Loading icon